Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Zumpolle Advocaten is een maatschap van advocaten, hierna ook te noemen “de maatschap”. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de maatschap en een
wederpartij, hierna ook te noemen “de cliënt”, waarbij de maatschap werkzaamheden verricht of zal verrichten.
Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met cliënten die tot stand komen via de advocaten of via werknemers van
de maatschap worden geacht uitsluitend met de maatschap tot stand te zijn gekomen.

 

Artikel 2
Op de rechtsverhouding tussen de cliënt enerzijds en de maatschap anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

 

Artikel 3
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen 14
dagen is betaald, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim en tevens een rente verschuldigd van 1% per maand.
Indien betaling uitblijft waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, dan is de cliënt tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 4
De maatschap zal bij het inschakelen van niet tot de maatschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 

Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van de maatschap en/of van de advocaten en/of van werknemers van de maatschap voor
schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is
gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende
verzekering.

 

Artikel 6
Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die
voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de
werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de maatschap is betaald. De cliënt is
uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de maatschap aan te spreken.