MFN Reglementen

 

 

Artikel 1 - Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. kwestie: de in de mediationovereenkomst omschreven kwestie.
b. certificerende instelling: de instelling die certificaten van vakbekwaamheid uitgeeft
aan mediators op basis van een door de MfN erkend of aanvaard
certificatieschema.
c. mediation: procedure waarbij de partijen zich inzetten om, onder begeleiding van
een mediator, hun kwestie op te lossen met toepassing van het reglement.
d. mediationovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarin de partijen afspre
ken zich in te spannen om de kwestie door mediation op te lossen en de mediator
de opdracht verlenen om in de kwestie als mediator op te treden en de mediator
deze opdracht aanvaardt.
e. mediator: degene die de mediation begeleidt en die staat ingeschreven in het
MfN-register.
f. SKM: Stichting Kwaliteit Mediators, de stichting die het MfN-register beheert en
uitvoert.
g. MfN: Mediatorsfederatie Nederland.
h. partij(en): de partijen die wensen de kwestie door middel van mediation op te
lossen.
i. register: het MfN-register.
j. reglement: dit reglement.
k. secretariaat: het secretariaat van het MfN-register.

 

Artikel 2 - Benoeming mediator

2.1 De partijen wijzen zelf een mediator aan.
2.2 Indien de partijen de hulp van het register wensen bij de keuze van een mediator,
dienen zij een schriftelijke aanvraag in bij het secretariaat. De aanvraag bevat de
namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers van de partijen en hun eventuele
vertegenwoordigers, alsmede een globale omschrijving van de kwestie.
2.3 Na ontvangst van de aanvraag zendt het secretariaat aan de partijen:
a. een lijst met mediators die, gezien de omschrijving van de kwestie en/of de
door de partijen opgegeven relevante criteria, in aanmerking komen;
b. een exemplaar van het reglement en de Gedragsregels voor de MfN-register
mediator.
2.4 De partijen maken uit bedoelde lijst een gezamenlijke keuze. De partijen mogen
dan rechtstreeks contact met de mediator opnemen. Indien de partijen niet zelf
rechtstreeks contact op wensen te nemen, berichten de partijen het secretariaat
schriftelijk welke mediator zij hebben gekozen.
Na ontvangst hiervan informeert het secretariaat de mediator omtrent de aanvraag
en de gemaakte keuze zodat de mediator vervolgens contact kan opnemen met de
partijen.
2.5 Komen de partijen niet tot een gezamenlijke keuze, dan kunnen zij het
secretariaat (gezamenlijk) verzoeken een schriftelijk voorstel te doen voor een
door de partijen te benoemen mediator.
2.6 Bij aanvaarding van de opdracht stelt de mediator een mediationovereenkomst op.

 

Artikel 3 – Aanvang mediation
De mediation vangt meteen aan na ondertekening van de mediationovereenkomst door
de partijen en de mediator, tenzij een ander tijdstip in de mediationovereenkomst wordt
afgesproken.

Artikel 4 – Werkzaamheden mediator en procesbegeleiding

4.1 De werkzaamheden van de mediator betreffen de mediationbijeenkomsten, maar
kunnen daarnaast werkzaamheden omvatten als verslaglegging, contacten met de
partijen (schriftelijk of telefonisch), bestuderen van stukken, contacten met derden
en het opstellen van overeenkomsten, één en ander vanaf de aanvang van de
mediation.
4.2 De mediator bepaalt, na overleg met de partijen, de wijze waarop de mediation
wordt gevoerd.
4.3 Het is de mediator toegestaan afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te
communiceren.
4.4 De partijen en de mediator spannen zich ervoor in om de mediation voortvarend te
laten verlopen.


Artikel 5 – Vrijwilligheid

5.1 De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij,
alsook de mediator, kan op elk moment de mediation beëindigen.
5.2 Tussentijdse afspraken binden partijen alleen voor zover zij die afspraken en het
bindende karakter daarvan uitdrukkelijk vastleggen in een getekende overeen
komst. Zij zijn niet gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de mediator
tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan. De partijen zijn alleen
gehouden aan dat wat in de in artikel 10.1 bedoelde en door hen getekende
overeenkomst is vastgelegd.


Artikel 6 – Beslotenheid
6.1 Bij de mediation zijn geen andere personen betrokken dan de mediator en de
partijen en/of hun vertegenwoordigers en adviseurs. Ingeval andere dan voor-
noemde personen bij de mediation worden betrokken, is toestemming van de
partijen vereist. Indien de mediator dat wenst, kan hij zich bij de mediation
secretarieel laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
In elk geval draagt de mediator er zorg voor dat alle personen betrokken bij de
mediation een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
6.2 Indien een partij zich tijdens de mediation laat vertegenwoordigen, dient de
vertegenwoordiger bevoegd te zijn om alle (rechts)handelingen te verrichten die
voor de mediation noodzakelijk zijn, waaronder het aangaan van een
overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1. Op verzoek van de mediator dient een
schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit de bevoegdheid van de
vertegenwoordiger blijkt.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1 De partijen doen aan derden - onder wie begrepen rechters of arbiters - geen
mededelingen omtrent het verloop van de mediation, de daar door de bij de
mediation betrokken personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de
daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte informatie.
7.2 De partijen verbinden zich om geen stukken aan derden - onder wie begrepen
rechters of arbiters - bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren
of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de
mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn geopenbaard,
getoond, of anderszins bekend gemaakt. Deze verplichting geldt niet voor zover
de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze
informatie beschikte of had kunnen beschikken.
Onder stukken als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:
- de mediationovereenkomst;
- aantekeningen van partijen of de mediator in het kader van de mediation;
- verslagen;
- de in artikel 10.1 bedoelde overeenkomst, behoudens indien en voor zover
partijen hebben afgesproken dat (de inhoud van) die overeenkomst, of een
gedeelte daarvan, niet vertrouwelijk is;
- andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale
bestanden in welke vorm dan ook.
7.3 De artikelen 7.1 en 7.2 gelden ook voor de mediator.
7.4 De partijen doen hiermee afstand van het recht om, in rechte of anderszins,
hetgeen tijdens de mediation is verstrekt en/of naar voren is gekomen als bewijs
jegens elkaar aan te voeren en/of de MfN/SKM, (ex)bestuursleden van de MfN/SKM
of bij de MfN/SKM werkzame of anderszins bij de MfN/SKM betrokken
personen, elkaar, de mediator of andere bij de mediation betrokkenen, als
getuige of anderszins te horen of te doen horen over informatie die is verstrekt en/
of naar voren is gekomen tijdens of in verband met de mediation, dan wel over
de inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1, alles in de ruimste zin
des woords. De partijen worden geacht daartoe een bewijsovereenkomst te hebben
gesloten.
7.5 De mediator behandelt alle informatie die hem door één van de partijen buiten
aanwezigheid van de andere partij wordt verstrekt vertrouwelijk, behoudens voor
zover de betrokken partij uitdrukkelijk toestemming verleent om die informatie
tijdens de mediation in te brengen.
7.6 Het bepaalde in de artikelen 7.1 t/m 7.5 geldt niet in het geval van:
a. informatie omtrent strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke
meldplicht dan wel een wettelijk meldrecht bestaat.
b. informatie omtrent de dreiging van een misdrijf.
c. een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator. In
dat geval is de mediator ontslagen uit de voor hem geldende
geheimhoudingsplicht voor zover nodig om zichzelf tegen de vorderingen
te verweren en/of een beroep te doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering. De geheimhoudingsplicht vervalt voor alle betrokkenen voor zover
nodig om de klacht te behandelen.
d. een verzoek van de certificerende instelling aan de mediator om geanoni-
miseerde informatie over te leggen ten blijke van praktijkvoering indien de
certificerende instelling zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding.
e. een verzoek van een door de SKM aangestelde peer reviewer aan de
mediator om informatie te overleggen ten blijke van praktijkvoering indien
de peer reviewer zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding.

Artikel 8 – Einde mediation
8.1 De mediation eindigt:
a. door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de
mediation eindigt;
of
b. door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en
de mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt.
8.2 Beëindiging van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen
van de partijen onder de mediationovereenkomst onverlet.

 

Artikel 9 – Andere procedures

9.1 Eventuele bij de aanvang van de mediation al aanhangige gerechtelijke, of
aanverwante procedures over de kwestie of onderdelen daarvan - met uitzondering
van maatregelen ter bewaring van rechten - worden door de partijen opgeschort
voor de duur van de mediation.
9.2 De partijen zullen gedurende de duur van een mediation jegens elkaar geen
procedures als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maken – met uitzondering van
maatregelen ter bewaring van rechten.
9.3 Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt, of een andere
procedure als bedoeld in artikel 9.1 aanhangig maakt, is zij verplicht daarvan
binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan mededeling
te doen aan de mediator en de andere partij(en).

 

Artikel 10 - Vastlegging van het resultaat van de mediation

10.1 De mediator draagt er zorg voor dat hetgeen de partijen zijn overeengekomen
deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een
overeenkomst wordt vastgelegd.
Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven de partijen met uitsluiting van
de mediator zelf verantwoordelijk. De partijen hebben het recht om zich door een
externe deskundige te laten adviseren.
10.2 De mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de partijen af te
sluiten overeenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade.
10.3 De mediator draagt er zorg voor dat de partijen gezamenlijk en op schrift bepalen
in hoeverre (de inhoud van) de af te sluiten overeenkomst vertrouwelijk is. In elk
geval mag de inhoud van de afgesloten overeenkomst aan de rechter worden
voorgelegd indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.


Artikel 11 - Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de mediator, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de mediation, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de desbetreffende verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die
verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de mediator komt.


Artikel 12 – Gedragsregels en klachten

De mediator is gebonden aan de door het bestuur van de MfN vastgestelde
Gedragsregels voor de MfN-registermediator en onderworpen aan de klachtenregeling
van het MfN-register en tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak
Mediators. Een partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij het
MfN-register een klacht indienen conform de op dat moment van kracht zijnde
Klachtenregeling MfN-register.


Artikel 13 - Niet voorziene gevallen

In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de mediator. Hij handelt daarbij
overeenkomstig de strekking van het reglement.


Artikel 14 - Wijziging van het reglement c.q. afwijken van het reglement

14.1 Indien en voor zover de partijen wensen af te wijken van het reglement kan dat
alleen middels een schriftelijke overeenkomst met de uitdrukkelijke instemming
van de mediator.
14.2 De MfN is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen
hebben geen effect op mediations die op dat moment reeds worden gevoerd. Op
dergelijke mediations zal uitsluitend het reglement van toepassing zijn zoals dat bij
de aanvang van die mediations van kracht was.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor de overeenkomst
als bedoeld in artikel 10.1, behoudens voor zover partijen in die overeenkomst anders
hebben bepaald.